Consumenten - Kaasboerderij van Rossum

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Local2local BV

1. Algemeen

1.1 In onderstaande algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • -  ons; wij: Local2local BV, statutair gevestigd te Houten en kantoorhoudende te 3992 LX Houten aan de

  Fortweg 9;

 • -  afnemer: iedere wederpartij die met ons een overeenkomst aangaat dan wel ons om een offerte vraagt of die wij een offerte sturen;

 • -  algemene voorwaarden:
  het samenstel van verkoop-, leverings-, betalings- en andere

  voorwaarden die tussen contractspartijen kunnen gelden en als zodanig zijn gedeponeerd;

 • -  producten: voortbrengselen van productieprocessen, objecten van dienstverlening en handelswaar;

 • -  houdbare producten:
  droge kruidenierswaren en andere producten die niet onder het begrip diepvries- of dag- en koelverse producten vallen en non- foodproducten;

 • -  dag- en koelverse producten:
  producten met een houdbaarheid van enkele dagen, zoals aardappelen, groente en fruit (AGF), brood, bake-off producten, eieren, uitschep- en uitsnijdproducten en producten welke gekoeld moeten worden bewaard teneinde microbiologisch bederf, de uitgroei van pathogene bacteriën en/of kwaliteitsverlies tegen te gaan;

 • -  diepvriesproducten:
  diepvriesproducten zijn houdbare producten die niet onder een van de begrippen droge kruidenierswaren dan wel dag- en koelverse producten vallen maar wel onder de temperatuureisen zoals vastgelegd in de HACCP-regelgeving dienen te worden opgeslagen en vervoerd;

2. Werkingssfeer

Iedere overeenkomst die tussen ons en de afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

een door ons op basis van specifiek gemaakte afspraken aan een afnemer uit te betalen bedrag waarvan de hoogte wordt bepaald door de mate van realisatie van met de betreffende afnemer gemaakte afspraken, bijvoorbeeld ten aanzien van de wijze van bestellen, het afleveren op afgesproken leveringsdagen, minimale bestelhoeveelheden en betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn.

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle leveringen van producten door ons, ook als derden bij de uitvoering daarvan worden betrokken.

2.2  Voor transacties waarbij de afnemer zelf de producten verzamelt en afhaalt, dan wel de door de afnemer bij ons verzamelde producten door ons bij de afnemer worden afgeleverd, dienen afzonderlijke individuele afspraken met de afnemer te worden gemaakt.

2.3  Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk een of meerdere malen van de onderhavige voorwaarden is afgeweken, kan de afnemer daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen overeenkomsten.

3. Strijdigheid met andere voorwaarden

3.1  Door onze afnemers gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij onze afnemer onze algemene voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt met de mededeling de eigen voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen en wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

3.2  Bij strijdigheid tussen de tekst van onze offertes en onze algemene voorwaarden prevaleert de tekst van onze offertes.

4. Aanbiedingen / offertes

4.1  Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

4.2  Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.3 Aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5. Totstandkoming overeenkomsten en bevestiging

5.1  Overeenkomsten binden ons pas na onze schriftelijke dan wel elektronische bevestiging, dan wel nadat wij tot levering overeenkomstig de geplaatste bestelling zijn overgegaan.

5.2  Overeenkomsten door bemiddeling van onze vertegenwoordigers of agenten tot stand gebracht, binden ons eveneens pas nadat deze door ons schriftelijk dan wel elektronisch zijn bevestigd, dan wel nadat wij tot levering zijn overgegaan.

5.3  Door ons op onze website of drukwerk verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, samenstellingen, gewichten e.d. zijn niet bindend.

5.4  Het risico van misinterpretatie van telefonisch opgegeven orders die niet vóór de uitvoering schriftelijk en/of elektronisch door de afnemer zijn bevestigd, is voor rekening van de afnemer.

6. Annulering

6.1  Indien de afnemer een met ons gesloten overeenkomst wenst te annuleren en het daarbij gaat om producten die deel uitmaken van ons standaard assortiment, is de afnemer annuleringskosten verschuldigd ten belope van 100% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief BTW) voor dag- en koelverse producten en 15% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief BTW) voor houdbare producten.

6.2  Bij annulering van een overeenkomst tot levering van producten die niet tot ons standaard assortiment behoren, dat wil zeggen producten die op verzoek van de afnemer zijn vervaardigd, dan wel elders door ons voor de afnemer bestelde producten, is de afnemer eveneens annuleringskosten verschuldigd ten belope van 100% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief BTW).

6.3  Indien het aan de afnemer te wijten is dat door hem gekochte / bestelde producten niet kunnen worden afgeleverd, wordt dat beschouwd als een annulering van de overeenkomst.

7. Opzegging; ontbinding

7.1 Wij hebben het recht de met de afnemer gesloten overeenkomst en enige daarmee samenhangende overeenkomst buiten rechte door middel van een enkele schriftelijke mededeling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen, indien:

- de afnemer in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst;

-  de afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

 • -  het faillissement van de afnemer wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;

 • -  de onderneming van de afnemer wordt geliquideerd, de afnemer zijn huidige onderneming staakt, of (de zeggenschap in) de onderneming van de afnemer al dan niet door middel van een aandelentransactie, wordt overgedragen;

 • -  ten laste van de afnemer beslag wordt gelegd en dit de nakoming van de overeenkomst beïnvloedt, dan wel

 • -  de afnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

7.2  Als wij de overeenkomst hebben ontbonden of opgezegd, is onze vordering op de afnemer, vermeerderd met rente, schade en kosten, onmiddellijk en geheel opeisbaar.

7.3  De afnemer heeft geen recht een met ons gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden, dan wel zijn verplichtingen op te schorten indien hij op dat moment zelf in verzuim is.

8. Gewijzigde omstandigheden

8.1 Indien wij op welke wijze dan ook vernemen dat de afnemer niet kredietwaardig is voor het bedrag van de onderhavige transactie hebben wij, ondanks mogelijk andersluidende afspraken, de keuze om de goederen uitsluitend onder rembours te leveren, dan wel betaling vooraf te verlangen, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

9. Prijzen en betaling

9.1  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden onze prijzen:

 • -  in euro;

 • -  exclusief BTW en eventueel andere door de overheid opgelegde belastingen en / of opslagen;

 • -  op basis van door ons gehanteerde minimum basishoeveelheden;

 • -  exclusief kosten van emballage en / of verpakkingen. (

9.2  De door ons in offertes afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van aanbieding.

9.3  Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product, zoals bijvoorbeeld grondstofprijzen, vrachttarieven, brandstofprijzen of loonkosten wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, hebben wij het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 5% af van de overeengekomen prijs, dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Wij zijn in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.

10. Hoeveelheden/afwijkingen

10.1  Door de afnemer bestelde hoeveelheden worden door ons automatisch aangepast aan door ons gehanteerde minimum hoeveelheden / verpakkingseenheden met inachtneming van toegestane afwijkingen.

10.2  Bij leveringen van vlees, vleeswaren, kip, wild, gevogelte, vis, aardappelen, groente, fruit, alsmede van kaas en andere zuivelproducten, is een afwijking toegestaan van 10% op het bestelde gewicht.

10.3  De afgeleverde hoeveelheden worden door ons op het afleveringsdocument vermeld.

10.4  Indien de afnemer zijn bezwaar tegen de afgeleverde hoeveelheid niet binnen uiterlijk 12 uur na ontvangst en binnen 6 uur na ontvangst van dag- en koelverse producten, aan ons kenbaar maakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist weer te geven.

11. Plaats en wijze van levering

11.1  De levering zal geschieden op de door de afnemer aangewezen bestemming.

11.2  De termijn voor levering vangt pas aan nadat wij alle voor levering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen.

11.3  De door ons opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijding van deze termijn geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van de afnemer niet langer kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. Ontbindt de afnemer de overeenkomst, dan vloeit daaruit voor ons geen verplichting voort tot het vergoeden van enige door de afnemer ter zake geleden schade.

11.4  Bij niet-tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient ons voor houdbare producten, waaronder diepvriesproducten een termijn van minimaal 7 dagen en voor dag- en koelverse producten een termijn van 24 uur te worden gegund om alsnog na te komen, tenzij de redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.

11.5  Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.

11.6  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt door ons de normale, gangbare handelskwaliteit geleverd.

11.7  De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de producten vanaf het moment van aflevering. Dit geldt ook in het geval de afnemer ons heeft verzocht de producten af te leveren op een moment dat (een vertegenwoordiger van) de afnemer niet aanwezig is.

11.8  Het in het vorige lid bepaalde geldt ook indien de afnemer ons in verband met zijn afwezigheid een toegangssleutel heeft verstrekt waarmee wij onszelf toegang hebben verschaft om de producten te kunnen afleveren.

11.9  Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de afnemer veroorzaakt bij het afleveren van de producten, tenzij de schade is veroorzaakt door onze opzet of grove schuld.

11.10  Indien de producten niet of niet tijdig worden afgenomen, is de afnemer in verzuim en gehouden alle voor ons daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

12. Vervoer

12.1  Wij bepalen de wijze van vervoer en het vervoer geschiedt volgens het door ons vastgestelde afleverschema. Indien de afnemer een andere (lees: duurdere) wijze van vervoer wenst, of indien de plaats of het tijdstip van aflevering wijzigt door omstandigheden voor rekening van de afnemer, komen de meerkosten daarvan voor zijn rekening.

12.2  De afnemer is verplicht te zorgen voor voldoende laad- en losmogelijkheden, een zo kort mogelijke wachttijd, een goede bereikbaarheid van de laad- en losplaats, alsmede voor het door ons kunnen inzetten van de gebruikelijke transportmiddelen. Lastdragers dienen direct achter de eerste toegangsdeur van het pand geplaatst of meegenomen te kunnen worden.

12.3  Indien wij op verzoek van de afnemer producten verder afleveren of ophalen dan direct achter de eerste toegangsdeur van het pand van de afnemer, zijn wij niet aansprakelijk voor bederf, kwaliteitsverlies dan wel enige schade die ontstaat tijdens dat gedeelte van het laden en lossen.

13. Emballage

13.1  De verpakking voor eenmalig gebruik is inbegrepen in de prijs van onze producten. Voor deze verpakkingen wordt geen statiegeld berekend tenzij wij daar van overheidswege toe worden verplicht of zulks door ons uitdrukkelijk is vermeld.

13.2  Indien onze goederen worden afgeleverd op zogenaamde europallets of op pallets die deel uitmaken van een palletpool, zullen wij deze pallets als emballage in rekening brengen, tenzij ons bij aflevering identieke, onbeschadigde pallets retour worden gegeven.

13.3  Indien wij door onze afnemers of van overheidswege verplicht worden om bij aflevering van onze producten (om)verpakking, restmateriaal, et cetera mee terug te nemen, dan komen de daarmee samenhangende kosten, daaronder eventueel de kosten van vernietiging ter plaatse begrepen, voor rekening van de afnemer.

13.4  Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets en dergelijke, voor zover niet bestemd voor eenmalig gebruik, blijft ons eigendom, ook als daarvoor geen statiegeld wordt berekend. Het risico van beschadiging of verlies van de emballage berust bij de afnemer, totdat hij de zaken aan ons heeft geretourneerd.

13.5  De afnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde lege emballage zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onze verplichting tot terugname van emballage geldt alleen indien de emballage in goede staat verkeert, schoon is en geen afval en restmateriaal bevat en indien – voor zover het rolcontainers betreft – deze door ons zijn geleverd.

13.6  De emballage wordt teruggenomen tegen het door ons in rekening gebrachte bedrag (statiegeld). De rekening wordt gecrediteerd nadat het emballagemateriaal in ons magazijn is teruggekeerd. Bij lichte beschadiging en retourname van vuile emballage, of emballage die niet vrij is van afval of restmateriaal, behouden wij ons het recht voor minder te crediteren dan het in rekening gebrachte statiegeld. Bij zware beschadigingen wordt geen bedrag gecrediteerd en staat het emballagemateriaal ter beschikking van de afnemer, hetgeen wij hem zullen mededelen.

13.7  Bij retourname van eigen vers kratten wordt een was vergoeding in rekening gebracht.

14. Opslag

14.1 Indien wij in opdracht van de afnemer aan hem verkochte of door hem bestelde producten opslaan, geschiedt dat op een door ons te bepalen wijze, zonder dat wij ter zake enige aansprakelijkheid kunnen aanvaarden. Evenmin zijn de betreffende producten verzekerd. Daar dient de afnemer zelf zorg voor te dragen.

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1  Door ons aan de afnemer geleverde producten blijven ons eigendom tot het moment waarop deze, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan ons zijn betaald, waarbij betalingen steeds worden geacht betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur.

15.2  Totdat de producten zijn betaald, zal de afnemer de producten als goed huisvader voor eigen rekening en risico voor ons houden. Zolang de afnemer krachtens het bepaalde in lid 1 geen eigenaar van de door ons geleverde producten is geworden, is de afnemer niet bevoegd producten in welke vorm dan ook te vervreemden of te bezwaren, of anderszins in de macht van derden te brengen, behoudens in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer. Hij mag de producten slechts gebruiken of verbruiken, voor zover dat nodig is voor zijn normale bedrijfsuitoefening. Verpanding van de producten valt niet onder de normale bedrijfsuitoefening.

15.3 De afnemer verleent ons reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar onze goederen zich bevinden, teneinde onze eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.

16. Reclames

16.1  De afnemer dient de gekochte goederen bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten of:

 • -  de juiste producten zijn geleverd;

 • -  de afgeleverde producten voor wat betreft de kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;

 • -  de afgeleverde producten voldoen aan de kwaliteitseisen en temperatuur en hygiënenormen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

16.2  Reclames dienen door de afnemer zo spoedig mogelijk na constatering van een vermeend gebrek aan ons kenbaar te worden gemaakt.

16.3  Gebreken die bij aflevering al kunnen worden geconstateerd (daaronder begrepen tekorten en/of zichtbare schades), dienen door de afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument kenbaar te worden gemaakt.

16.4  Voor houdbare producten en non-food producten geldt dat klachten over niet direct constateerbare gebreken binnen 24 uur na ontvangst uitsluitend telefonisch aan ons kenbaar dienen te worden gemaakt. Voor dag- en koelverse producten en diepvries producten geldt dat klachten over niet direct constateerbare gebreken binnen 12 uur na ontvangst van de producten uitsluitend telefonisch aan ons kenbaar dienen te worden gemaakt.

16.5  Indien bij de ontvangst van de producten op de vrachtbrief of het reçu geen opmerking is gemaakt met betrekking tot gebreken, tekorten of beschadigde verpakking en/of emballage, geldt zulks als volledig bewijs dat de afnemer de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

16.6  De reclametermijn op door ons verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie met ons correct weer te geven.

16.7  Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

16.8  Het enkele feit dat wij een reclame onderzoeken, impliceert niet automatisch dat wij enige aansprakelijkheid ter zake erkennen.

16.9  In de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm, gewicht en dergelijke in door ons geleverde producten en schade welke aan door ons geleverde producten is ontstaan doordat afnemer in strijd met de daarvoor geldende behandelingsvoorschriften heeft gehandeld, komen niet voor reclame in aanmerking.

16.10  De producten waarop de klachten betrekking hebben, moeten ter bezichtiging voor ons beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt nadat de afnemer het gekochte in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft laten bewerken of verwerken, dan wel aan derden heeft door geleverd, tenzij wij daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven of het duurzame gebruiksmiddelen betreft waarop een fabrieksgarantie van toepassing is.

16.11  Indien een retourregeling met ons is overeengekomen, dient de aan ons te retourneren hoeveelheid producten schriftelijk te worden gemeld voordat wij tot terugname overgaan. Dag- en koelverse producten en diepvriesproducten zullen nimmer retour worden genomen.

16.12  Indien de klachten een deel van de geleverde producten betreffen, kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij, tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar is te beschouwen.

16.13  Indien de afnemer een terechte klacht heeft, hebben wij de keuze het afgekeurde product voor onze rekening te vervangen, dan wel de afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door de afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Gederfde winst en gevolgschade wordt door ons niet vergoed.

17. Betaling

17.1  Betaling van onze facturen dient te geschieden in euro’s en binnen 8 dagen na ontvangst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en/of elektronisch anders overeengekomen.

17.2  Indien betaling niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur plaatsvindt, is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor ingebrekestelling of sommatie is vereist. Alsdan zijn ook automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

17.3  Vanaf het intreden van het verzuim tot de dag van algehele voldoening, is de afnemer over het openstaande factuurbedrag vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.

17.4  Door afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de langst opeisbare facturen, zelfs al vermeldt de afnemer dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

18. Bonus

18.1 In gevallen waarin wij specifieke afspraken hebben gemaakt met een afnemer over het recht op een bonus zijn wij gerechtigd om deze geheel of gedeeltelijk niet uit te betalen indien de afnemer deze specifieke afspraken geheel of gedeeltelijk niet nakomt.

19. Compensatie / verrekening

19.1 Wij zijn gerechtigd tot compensatie van de in verband met de overeenkomst verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen welke wij van de afnemer te vorderen hebben of aan hem verschuldigd zijn, inclusief een eventueel bonusbedrag.

20. Overmacht

20.1  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, overmacht aan de zijde van onze leverancier en/of stakingen daaronder begrepen.

20.2  In het geval van overmacht aan onze zijde, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht toestand het ons onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat wij gehouden zijn aan de afnemer enige schade te vergoeden.

20.3  Indien de overmacht toestand aan onze zijde langer dan een week duurt voor de levering van houdbare producten, en langer dan 24 uur voor levering van dag- en koelverse producten, dan heeft onze afnemer het recht de leveranties die gedurende de overmacht periode plaats hadden moeten vinden kosteloos te annuleren, echter zonder dat zijnerzijds aanspraak kan worden gemaakt op het vergoeden van eventueel geleden schade.

21. Garantie

21.1 Met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen garanderen wij de deugdelijkheid van de door ons geleverde producten mits de instructies met betrekking tot het gebruik en het bewaren van deze producten strikt worden opgevolgd.

22. Aansprakelijkheid en vrijwaring

22.1 Onze aansprakelijkheid voor door de afnemer geleden schade ten gevolge van het niet of niet volledig leveren van producten, ten gevolge van het leveren van gebrekkige producten, dan wel ten gevolge van door ons aan de afnemer verleende diensten, is beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende producten en/of diensten, tenzij die schade is veroorzaakt door onze opzet of grove schuld. Dit laat onverlet een verdergaande aansprakelijkheidsbeperking op grond van het bepaalde in artikel 16.

22.2  Wij zijn in geen geval gehouden tot vergoeding van gevolgschade, zoals omzetschade of winstderving.

22.3  In plaats van vergoeding van de factuurwaarde staat het ons vrij te kiezen voor vervanging van de ondeugdelijke producten.

22.4  De afnemer vrijwaart ons tegen aanspraken van derden voor zover deze het gevolg zijn van handelen of nalaten van de afnemer, en tegen aanspraken van derden die betrekking hebben op schade waarvoor wij de aansprakelijkheid en schadeplichtigheid jegens de afnemer hebben uitgesloten.

22.5  Wij hebben met assuradeuren verzekeringsovereenkomsten gesloten ter zake van wettelijke aansprakelijkheid en productaansprakelijkheid. Wij hebben in die verzekeringen de risico’s gedekt die normaliter kunnen voortvloeien uit de overeenkomsten met ons. Deze wetenschap ontslaat onze afnemers niet van de verplichting zichzelf adequaat en op dezelfde wijze te verzekeren, in het bijzonder voor schade die het gevolg is of kan zijn van door ons geleverde producten en/of diensten.

22.6  Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook al mocht die zijn ontstaan door hun opzet of grove schuld.

22.7  Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke is ontstaan tijdens, dan wel het gevolg is van laden en/of lossen van de producten, hieronder begrepen de plaats waar de producten door ons zijn neergezet, een en ander behoudens grove schuld of grove nalatigheid onzerzijds.

22.8  Voor zover onze producten zijn voorzien van een uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum, geldt dat wij bij consumptie dan wel gebruik van deze producten na de uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

22.9  De afnemer dient ervoor in te staan dat producten, waarop een uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum staat vermeld, na het verstrijken van die datum niet meer worden verkocht respectievelijk verwerkt.

22.10  De afnemer vrijwaart ons uitdrukkelijk ter zake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van consumptie c.q. gebruik van onze producten indien deze door de afnemer na de uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum zijn be- of verwerkt, dan wel ge- of verbruikt.

22.11  De afnemer dient tijdens het (intern) vervoer en de opslag van producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen, en de bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan de producten. In geval de afnemer binnen haar branche een eigen hygiënecode hanteert, dient de afnemer ons daarvan schriftelijk mededeling te doen.

23. Onverbindendheid bepalingen

23.1 In geval in rechte komt vast te staan dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend wordt geacht, tast dit voor het overige deze voorwaarden niet aan.

24. Overdracht en verval van rechten

24.1  Wij zijn bevoegd onze rechten uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

24.2  Iedere vordering tegen ons vervalt indien wij niet binnen 12 maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim, in rechte zijn betrokken.

25. Digitale gegevens en privacy

25.1  Bij de totstandkoming van een overeenkomst leggen wij de gegevens van de afnemer vast in een bestand. Dit bestand wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • -  ten behoeve van de uitvoering van onze diensten (zoals het leveren van onze producten);

 • -  ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten zoals het zo goed mogelijk informeren over onze (overige) producten en diensten;

 • -  ten behoeve van marktonderzoek;

 • -  voor zowel statistische analyses als analyses per afnemer.

25.2  Wij verstrekken gegevens van afnemers niet aan derden met uitzondering van het geval waarin dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. In zulke gevallen is toestemming voor het gebruik van die gegevens beperkt tot het omschreven doel.

25.3  De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Local2local BV, kantoorhoudend aan de Fortweg 9, 3992 LX Houten. De afnemer kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kan de afnemer te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van ons van informatie via e-mail, telefoon, post en/of SMS.

26. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

26.1 Op al onze aanbiedingen en alle transacties met ons hoe dan ook genaamd en uit welke hoofde dan ook is uitsluitend en alleen van toepassing het Nederlands recht binnen het Koninkrijk. De toepasselijkheid van het VN-verdrag inzake de internationale koop van roerende zaken (Wenen: CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

26.2 De rechter in Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met ons gesloten overeenkomsten. Niettemin hebben wij het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van onze afnemer.

27. Vindplaats voorwaarden

27.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de transactie met ons.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, d.d. 20 juli 2014.

13

 

Toegevoegd aan winkelwagen

Wil je verder winkelen of ben je klaar en wil je bestellen?

© 2024 Kaasboerderij van Rossum · Algemene voorwaarden · Privacyverklaring · Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW

Local2Local member